Bài 3: Hướng dẫn tạo ứng dụng Android có nhiều Tab bằng ViewPager, Fragment và Tablayout

Mục tiêu:

 • Biết cách tạo giao diện ứng dụng dạng Tab

1. Lớp Fragment

 • Được tích hợp vào API level 4 support libraries nên có thể sử dụng ở các thiết bị cũ
 • Nhúng Fragment vào Activity bằng việc kế thừa Activity từ FragmentActivity hoặc AppCompatActivity
 • Thêm Fragment thông qua XML thẻ <fragment>
 • Hoặc thêm động trên code thông qua FragmentManager và FragmentTransaction

Ví dụ:

FragmentManager fm = getFragmentManager();

FragementTransaction ft = fm.beginTransaction();

SalesFragment sf = new SalesFragment();

ft.add(R.id.salesChart, sf);

ft.commit();

 • Giao tiếp giữa các Fragments
  • Fragment chỉ nên giao tiếp qua lại với parent Activity
  • Không nên giao tiếp trực tiếp giữa các Fragment với nhau

Ví dụ:

// Truy cập tới activity từ Fragment thông qua getActivity()

ListView employeeNames = (ListView) getActivity().findViewById(R.id.namesList);

// Fragment gửi thông tin cho activity bằng việc cài đặt hàm onItemSelectedListener()

// Khi đó Activity phải implement listener đó ở mức class

// Đây cũng là cách gián tiếp các fragment có thể giao tiếp với nhau

// Activity truy cập tới fragment thông qua tham chiếu trực tiếp

SalesFragment salesFragment = (SalesFragment) getFragmentManager().findFragmentById( R.id.SalesFragment );

 • Sử dụng Fragment như là Tab trong Activity
  • fragmenttabs
  • Để nhúng fragments là tab trong activity có thể sử dụng ViewPager
  • Khi đó mỗi fragment sẽ là 1 page
  • ViewPager quản lý layout và cho phép chuyển qua lại giữa các page
 • Thiết lập Action bar
  • actionbarsetup
  • ActionBar class có thể được sử dụng để thiết lập action bar
  • Tuy nhiên để điều khiển các action overflow dễ dàng hơn thì nên sử dụng Toolbar class
  • Dùng Toolbar cho phép thay đổi giao diện action bar: thêm logo, nút Up, tiêu đề cho activity…
  • Để dùng được Toolbar và loại bỏ ActionBar thì app cần extend AppCompatActivity và sử dụng theme NoActionBar

2. Action Overflow

 • Các tính năng ít dùng có thể đưa vào overflow
 • Cài đặt onCreateOptionsMenu() để inflate XML menu định nghĩa các item cho mỗi tuỳ chọn.
 • Cài đặt code tương ứng trong sự kiện khi item được chọn: onOptionsItemSelected()

3. Thực hành

Mở Android Studio và tạo project với Empty Activity, chỉnh sửa các nội dung như hướng dẫn sau

a. Trong res/layout

Mở activity_main.xml – layout của MainActivity

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android=
  "http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main_content"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="com.ourcompany.catalog.MainActivity">

  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:id="@+id/appbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingTop="@dimen/appbar_padding_top"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">

    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay">
    </android.support.v7.widget.Toolbar>

    <android.support.design.widget.TabLayout
      android:id="@+id/tabs"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />

  </android.support.design.widget.AppBarLayout>

  <android.support.v4.view.ViewPager
    android:id="@+id/container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Thêm fragment_catalog.xml – layout cho tab Products

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.ourcompany.catalog.CatalogFragment">

  <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:text="Catalog" />

</FrameLayout>

Tương tự fragment_news.xml, fragment_sales.xml và fragement_maps.xml lần lượt cho các tab News, Sales và Maps

b. Trong res/menu thêm main_menu.xml để chứa các action overflow có nội dung như sau

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  tools:context="com.ourcompany.catalog.MainActivity">

  <item
    android:id="@+id/action_settings"
    android:orderInCategory="100"
    android:title="@string/action_settings"
    app:showAsAction="never" />

</menu>

c. Trong package source code, thêm các lớp cho các Fragment tương ứng

public class CatalogFragment extends Fragment {

  public CatalogFragment() {
    // Required empty public constructor
  }

  /**
   * Create new instance of CatalogFragment
   * @return
   */
  public static CatalogFragment newInstance(){
    CatalogFragment fragment = new CatalogFragment();
    return fragment;
  }

  @Override
  public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  }

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
//    return super.onCreateView(inflater, container, savedInstanceState);
    // inflate the layout for this fragment
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_catalog, container, false);
  }
}

Tương tự cho NewsFragment.java, SalesFragment.java và MapsFragment.java

d. Trong MainActivity.java, thêm vào inner class SectionPagerAdapter để làm Adapter cho ViewPager

/**
 * Adapter that represents each page in the app as a fragment
 */
public class SectionsPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter{

  public SectionsPagerAdapter(FragmentManager fm){
    super(fm);
  }

  /**
   * Return the fragment with the position you specify
   * @param position
   * @return
   */
  @Override
  public Fragment getItem(int position) {
    // getItem is called to instantiate the fragment for the given page
    switch (position){
      case 0:
        return CatalogFragment.newInstance();
      case 1:
        return NewsFragment.newInstance();
      case 2:
        return MapsFragment.newInstance();
      case 3:
        return SalesFragment.newInstance();
    }
    return null;
  }

  /**
   * Return the total number of views that are available to the SectionsPagerAdapter
   * @return
   */
  @Override
  public int getCount() {
    // show 4 total pages
    return 4;
  }

  /**
   * Set the label of the tab in a string format, depending on the tab view's position
   * @param position
   * @return
   */
  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    switch (position){
      case 0:
        return "Catalog";
      case 1:
        return "News";
      case 2:
        return "Maps";
      case 3:
        return "Sales";
    }
    return null;
  }
}

Trong lớp MainActivity, khai báo 2 biến sau

private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter;
private ViewPager mViewPager;

e. Bổ sung thêm code vào hàm onCreate của MainActivity

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  // set up the toolbar
  // create toolbar using the layout
  Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
  // set as action bar
  setSupportActionBar(toolbar);

  // Create adapter that will return a fragment for each of three primary sections of the activity
  mSectionsPagerAdapter = new SectionsPagerAdapter(getSupportFragmentManager());

  // Set up ViewPager with the sections adapter
  mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.container);
  mViewPager.setAdapter(mSectionsPagerAdapter);

  // Set up tab layout with the ViewPager
  TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);
  tabLayout.setupWithViewPager(mViewPager);
}

f. Thực hiện override hàm onCreateOptionsMenu của MainActivity để load các action overflow từ menu_main.xml

/**
 * Create action overflow menu
 * @param menu
 * @return
 */
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  //return super.onCreateOptionsMenu(menu);
  // inflate the action overflow based on a menu_main.xml layout file and add items to the menu
  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
  return true;
}

Chỉnh sửa thuộc tính android:theme của MainActivity trong AndroidManifest để sử dụng  tuỳ chọn NoActionBar

<activity
  android:name="com.ourcompany.catalog.MainActivity"
  android:label="@string/app_name"
  android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
</activity>

Lưu ý: build.gradle (Module:app) có các thư viện cần thiết (version có thể khác)

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:26.0.2'
  compile 'com.android.support:design:26.0.2'
  compile 'com.android.support:support-v4:26.0.2'
}

OK, giờ bạn có thể chạy thử ứng dụng trên Emulator và kết quả như sau

Screen Shot 2018-06-09 at 2.32.08 AM

———_END ————-

Đăng bởi Ngo Phan Hai

Help people succeed faster!

One thought on “Bài 3: Hướng dẫn tạo ứng dụng Android có nhiều Tab bằng ViewPager, Fragment và Tablayout

 1. Hiện tại em có 1 vấn đề như sau, thay vì mình tạo nhiều fragment, nhưng các fragment cùng chung 1 định dạng layout, và menu của mình là 1 array có sẵn đưa vào tablayout, trong array đó có id và tên thì làm cách nào để giải quyết những vấn đề này, để khi mình đưa vào 1 list các tên r dùng id để gọi các fragment theo đúng như tên mình muôn.

  Thích

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: