Bài 4: Navigation giữa các Acitivities trong Android

1. Cơ chế Stack – based Navigation trong Android

Screen Shot 2018-06-10 at 7.45.50 AM

2. Phương thức Navigation tới Activity khác

 • Internal: Activity trong cùng Module
  // Khởi tạo Intent và điều hướng sang Product Activity
  
  Intent i = new Intent(“.ProductActivity”);
  // Hoặc khởi tạo Intent từ class
  Intent I = new Intent(getContext(), ProductActivity.class)
  
  startActivity(i);
 • External: Gọi Activity của hệ thống
  // Gọi ứng dụng phone để quay số
  Intent phoneIntent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL); 
  phoneIntent.setData(Uri.parse(“tel:”+”+84 97 595 1910”)); 
  if(phoneIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null){
     startActivity(phoneIntent);
  }
  
  // Gọi ứng dụng Google Maps thông qua package name
  Uri intentUri = Uri.parse("geo:43.095, -77.5736?Z=20");
  Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, intentUri);
  mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
  startActivity(mapIntent);
 • Implicit Intent vs Explicit Intent
  • Explicit Intent: chính là các internal intent, chỉ sử dụng trong nội bộ ứng dụng
  • Implicit Intent: chính là external intent, sử dụng để thực hiện các action bên ngoài, như gửi email, thực hiện phone call…
  • Các activities có thể bị giả mạo intent >> Các ứng dụng độc hại khởi chạy 1 activity ở ứng dụng khác bởi việc giả mạo intent.
  • Mặc định explicit intent filter sẽ thiết lập thuộc tính android:exportedtrue >> Có nghĩa là bất kỳ app nào có thể gọi activity này nếu biết được đầy đủ tên của Activity đó (ex: com.ourcompany.catalog.NewsActivity)
  • Nếu ứng dụng chỉ cần các internal intent hoặc có Activity xử lý các dữ liệu nhạy cảm (sensitive information) thì phải đảm bảo intent filter của activity đó có thuộc tính android:exportedfalse

3. Các loại Common Intent

Screen Shot 2018-06-10 at 7.51.22 AM

4. Truyền dữ liệu giữa các Acitivty thông qua Intent Extras

 • Trước khi khởi chạy activity có thể truyền thêm dữ liệu cho activity thông qua phương thức putExtra()
  // Gửi thêm dữ liệu trước khi chạy activity
  Intent i = new Intent(“.CatalogDetailActivity”);
  i.putExtra(“price”, selectedPrice);
  startActivity(i)
  
  
  // Lấy thông tin về giá của sản phẩm khi CatalogDetailActivity được khởi chạy
  
  Intent i = getIntent();
  String productPrice = i.getExtras().getString(“price”);

5. Intent Flags

// Code xử lý khi nhấn button Return to Main từ các activity detail ở các level sau Intent i = new Intent(“.Main”);
 i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
 startActivity(i);
 • FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP: cờ này thực hiện theo cơ chế: nếu Main activity đang được chạy thì thay vì khởi tạo 1 instance mới, tất cả các activities ở stack trên Main activity sẽ bị đóng hết >> Quay trực tiếp về Main activity
 • Simple Flow

Screen Shot 2018-06-10 at 7.56.05 AM

 • Complex Flow

Screen Shot 2018-06-10 at 7.56.14 AM

Đăng bởi Ngo Phan Hai

Help people succeed faster!

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: