Chapter 2. Layouts

In this chapter, we will cover the following topics: Defining and inflating a layout Using RelativeLayout Using LinearLayout Creating tables—TableLayout and GridLayout RecyclerView replaces ListView Changing layout properties during runtime Introduction In Android, the user interface is defined in a layout. A layout can be declared in XML or created dynamically in code. (It’s recommended to declare the layout in XML rather than inĐọc tiếp “Chapter 2. Layouts”

Chapter 1. Activities

This chapter covers the following recipes: Declaring an activity Starting a new activity with an intent object Switching between activities Passing data to another activity Returning a result from an activity Saving an activity’s state Storing persistent activity data Understanding the activity life cycle Introduction The Android SDK provides a powerful tool to program mobileĐọc tiếp “Chapter 1. Activities”

Bài 5 – Android: hướng dẫn load dữ liệu từ resource

Resources là gì? Là các tệp và nội dung tĩnh được tải trực tiếp vào package: bitmaps, layouts, strings, themes , styles, animations… Đặt resources trong các thư mục con nằm trong thư mục res Truy cập tới resources thông qua IDs của nó Cách load resource thông qua code // Read data directly fromĐọc tiếp “Bài 5 – Android: hướng dẫn load dữ liệu từ resource”

Bài 4: Navigation giữa các Acitivities trong Android

1. Cơ chế Stack – based Navigation trong Android 2. Phương thức Navigation tới Activity khác Internal: Activity trong cùng Module // Khởi tạo Intent và điều hướng sang Product Activity Intent i = new Intent(“.ProductActivity”); // Hoặc khởi tạo Intent từ class Intent I = new Intent(getContext(), ProductActivity.class) startActivity(i); External: Gọi Activity của hệĐọc tiếp “Bài 4: Navigation giữa các Acitivities trong Android”

Bài 3: Hướng dẫn tạo ứng dụng Android có nhiều Tab bằng ViewPager, Fragment và Tablayout

Mục tiêu: Biết cách tạo giao diện ứng dụng dạng Tab 1. Lớp Fragment Được tích hợp vào API level 4 support libraries nên có thể sử dụng ở các thiết bị cũ Nhúng Fragment vào Activity bằng việc kế thừa Activity từ FragmentActivity hoặc AppCompatActivity Thêm Fragment thông qua XML thẻ <fragment> Hoặc thêmĐọc tiếp “Bài 3: Hướng dẫn tạo ứng dụng Android có nhiều Tab bằng ViewPager, Fragment và Tablayout”

Bài 2: Làm việc với Framework của Android

Mục tiêu bài học Hiểu cấu trúc ứng dụng dự án Android Sử dụng các tài liệu hỗ trợ trong quá trình phát triển ứng dụng Android Hiểu vòng đời của ứng dụng Thiết kế ứng dụng đáp ứng yêu cầu và mong đợi của người dùng 1. Cấu trúc project Android 2. Activity ĐạiĐọc tiếp “Bài 2: Làm việc với Framework của Android”

Bài 1: Bắt đầu với Android Studio

Mục tiêu Nắm được kiến thức cơ bản về hệ điều hành Android Tạo thử 1 project Cấu hình môi trường phát triển Tạo Emulator để chạy thử chương trình 1. Hệ điều hành Android Dựa trên linux Phát triển bởi Android Inc. Google mua lại vào năm 2005 Mã nguồn mở, giấy phép ApacheĐọc tiếp “Bài 1: Bắt đầu với Android Studio”