Lesson 1: Programming in Xcode using Swift

Topic A Set up and use the development environment Topic B Write and test swift code in playground Topic C Process number and string Topic D Create custom data types Topic E Work with optionals Topic F Control the flow of execution Essential Tools An Intel-based Mac® OS X computer Best to have the latestĐọc tiếp “Lesson 1: Programming in Xcode using Swift”

Lập trình ứng dụng iOS

Thiết lập và cấu hình XCode Điều hướng trong môi trường phát triển Viết code và test trên môi trường Playground Ngôn ngữ Swift – cơ bản Thiết kế giao diện trên Storyboard Xử lý sự kiện tương tác với người dùng Tạo ứng dụng nhiều view với UITabbarController Đọc và tải dữ liệu từĐọc tiếp “Lập trình ứng dụng iOS”