Lập trình ứng dụng iOS

 1. Thiết lập và cấu hình XCode
 2. Điều hướng trong môi trường phát triển
 3. Viết code và test trên môi trường Playground
 4. Ngôn ngữ Swift – cơ bản
 5. Thiết kế giao diện trên Storyboard
 6. Xử lý sự kiện tương tác với người dùng
 7. Tạo ứng dụng nhiều view với UITabbarController
 8. Đọc và tải dữ liệu từ file Property List lên TableView
 9. Truyền dữ liệu giữa các View Controller
 10. Tải và parser dữ liệu dạng XML từ Web Data
 11. Sử dụng User Preferenece để lưu trữ thiết lập của người dùng
 12. Vẽ Graphic bằng Code
 13. Xử lý hiệu ứng – Animation
 14. Quản lý trạng thái của ứng dụng
 15. Làm việc với Constraint Layout
 16. Làm việc với MapKit và CoreLocation
 17. Bắt Exception và Debug trên XCode
 18. Làm việc với KeyChain service để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm
 19. Hỗ trợ đa ngôn ngữ