RUBY

CD1

Đón đầu cơn sóng
Tại sao Nu Skin là tốt
Tập trung
Thay đổi bằng cách làm việc chăm chỉ

CD2

Số 7
Lãnh đạo trong hệ thống số 7
Nguyên tắc KAROLY VASKY
Cái giá phải trả của một Team Elite

CD3

Sức mạnh của NU SKIN
Sức mạnh của NU SKIN – Jonh Iamranond
Sức mạnh lời mời
Sức mạnh lời mời – Jonh Iamranond

CD4

Sức mạnh lời mời – Brian Tracy
Sức mạnh của hành động
Sức mạnh của hành động – Jon Iamranond

CD5

Tiến trình công việc – 01
Tiến trình công việc – 02
Tiến trình công việc – 03
Tiến trình công việc – 04

CD6

Tiến trình công việc – 01 – Jonh

Tiến trình công việc – 02 – Jonh

Tiến trình công việc – 03 – Jonh

Tiến trình công việc – 04 – Jonh
%d người thích bài này: