Bài 1: Bắt đầu với Android Studio

Mục tiêu Nắm được kiến thức cơ bản về hệ điều hành Android Tạo thử 1 project Cấu hình môi trường phát triển Tạo Emulator để chạy thử chương trình 1. Hệ điều hành Android Dựa trên linux Phát triển bởi Android Inc. Google mua lại vào năm 2005 Mã nguồn mở, giấy phép ApacheĐọc tiếp “Bài 1: Bắt đầu với Android Studio”