Bài 4: Navigation giữa các Acitivities trong Android

1. Cơ chế Stack – based Navigation trong Android 2. Phương thức Navigation tới Activity khác Internal: Activity trong cùng Module // Khởi tạo Intent và điều hướng sang Product Activity Intent i = new Intent(“.ProductActivity”); // Hoặc khởi tạo Intent từ class Intent I = new Intent(getContext(), ProductActivity.class) startActivity(i); External: Gọi Activity của hệĐọc tiếp “Bài 4: Navigation giữa các Acitivities trong Android”