03 – Các kỹ thuật tìm kiếm với Google

TÌM KIẾM THEO CỤM TỪ KHOÁ Tìm chính xác cụm từ bằng cách sử dụng bao từ khoá tìm kiếm trong cặp dấu “”. Vd: so sánh 2 cách tìm sau: 2. Tìm kiếm với toán tử OR: tìm kiếm các bài chứa ít nhất 1 trong các điều kiện kết nối giữa OR 3.Đọc tiếp “03 – Các kỹ thuật tìm kiếm với Google”