Giá trị của người Thầy và Việc đặt ra Mục tiêu

Có 2 cách để có được sự thông thái, hoặc mua nó hoặc mượn nó Để mua nó, bạn cần trả giá đắt về mặt thời gian và chi phí để có những bài học bạn cần thiết. Để mượn nó, bạn sẽ đi tới và tiếp xúc với những người đã trả giá đểĐọc tiếp “Giá trị của người Thầy và Việc đặt ra Mục tiêu”