OKR Training

Overview Ví dụ về OKR Lợi ích của OKR 2. Thiết lập OKR hiệu quả 2.1 Objective là gì? Một Objective hiệu quả cần xác định đối tượng cụ thể. Có thể là Sản phẩm, kết quả (tăng trưởng) kinh doanh của một bộ phận, sản phẩm (kết quả) của một dự án/chương trình. ObjectiveĐọc tiếp “OKR Training”