Kỹ năng quản lý theo mục tiêu

I. LÝ THUYẾT Khái niệm Mục tiêu là những trạng thái, cột mốc mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định. Management By Objective (MBO) Ý nghĩa vai trò của mục tiêu Là phương tiện để đạt được mục đích. Nhận dạng được các ưu tiên làm cơ sở lậpĐọc tiếp “Kỹ năng quản lý theo mục tiêu”