Thiết kế test case sử dụng kỹ thuật phân lớp tương đương và phân tích giá trị biên

Các kỹ thuật thiết kế test case Phân lớp tương đương  Phân tích giá trị biên Sử dụng bảng quyết định Sử dụng biểu đồ nguyên nhân-hậu quả Sử dụng biểu đồ chuyển trạng thái 1. Kỹ thuật phân lớp tương đương Khái niệm: Phân lớp tương đương là một phương pháp kiểm thử hộpĐọc tiếp “Thiết kế test case sử dụng kỹ thuật phân lớp tương đương và phân tích giá trị biên”

Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử

Nội dung bài học 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử 2. Vai trò – tầm quan trọng của kiểm thử 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm thử 4. Xác định thời điểm kết thúc kiểm thử 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử Khái niệm kiểm thử phần mềm Cấp độ (giaiĐọc tiếp “Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử”