Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm

Mỗi giai đoạn của vòng đời phần mềm tiêu chuẩn đều có các mục tiêu và tập hợp các sản phẩm công việc đã được tạo ra bằng cách thực hiện các quy trình thích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời phần mềmĐọc tiếp “Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm”