Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử

Nội dung bài học 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử 2. Vai trò – tầm quan trọng của kiểm thử 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm thử 4. Xác định thời điểm kết thúc kiểm thử 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử Khái niệm kiểm thử phần mềm Cấp độ (giaiĐọc tiếp “Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử”