10 – Tài liệu SRS

1. Tài liệu SRS là gì? Là tài liệu đặc tả yêu cầu của hệ thống. Viết tắt của System/Software Requirement Specification. Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu chung, yêu cầu về dữ liệu, giao diện, etc. Dùng cho tất cả Stakeholders đọc vàĐọc tiếp “10 – Tài liệu SRS”