Bài 5 – Android: hướng dẫn load dữ liệu từ resource

Resources là gì? Là các tệp và nội dung tĩnh được tải trực tiếp vào package: bitmaps, layouts, strings, themes , styles, animations… Đặt resources trong các thư mục con nằm trong thư mục res Truy cập tới resources thông qua IDs của nó Cách load resource thông qua code // Read data directly fromĐọc tiếp “Bài 5 – Android: hướng dẫn load dữ liệu từ resource”