09 – Hệ thống tài liệu nghiệp vụ

1. Bảng thuật ngữ Thuật ngữ Giải thích (bằng lời và/hoặc hình ảnh) Đưa vào bảng thuật ngữ các từ sau: Từ ngữ chuyên ngành, khó hiểu với các thành viên dự án Những từ ngữ có ý nghĩa khác biệt trong ngữ cảnh nghiệp vụ đang xem xét Ví dụ: Thuật ngữ  Giải thíchĐọc tiếp “09 – Hệ thống tài liệu nghiệp vụ”