The Do’s and Don’ts of Mobile Error Messages

1. Suy nghĩ theo hướng phòng tránh Trong khi tất cả các ứng dụng tối ưu UI để giảm thiểu các lỗi, có cách để bạn có thể tránh được một số lỗi chung trước khi chúng xuất hiện. Ví dụ: ứng dụng của bạn yêu cầu tất cả người dùng mới điền đầy đủĐọc tiếp “The Do’s and Don’ts of Mobile Error Messages”