Web testing

Functionality Testing: Là tập trung kiểm thử chức năng của ứng dụng đó có hoạt động đúng như khách hàng mong đợi và tài liệu đặc tả đã thiết kế không. Khi kiểm thử dựa vào tài liệu yêu cầu  hoặc tài liệu mô tả chi tiết để thực hiện. Kiểm thử chức năng baoĐọc tiếp “Web testing”